:: ระบบบริหารข้อมูล ::
รายงานผลการออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
ของบุคลากรในหน่วยงาน/สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
กรอกรหัสสถานศึกษา (10 หลัก)
กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
ประเภทตำแหน่ง
ระดับ
ตำแหน่ง
ไปใช้สิทธิหรือไม่
"ไป " "ไม่ไป"
หน่วยที่ออกไปใช้สิทธิ์ หน่วยที่
หน่วยย่อยที่
ชื่อหน่วยออกเสียงประชามติที่ออกไปใช้สิทธิ์
จังหวัด
เหตุผลที่ไม่ไปใช้สิทธิ์